Regulations

१. कम्पनीका ेनामः नशेनल ट«िेडङ्ग लिमिटडे 
२. कम्पनीका ेरजिष्टर्ड कायार्लय रहन ेस्थानः काठमाडांै 
३. परिभाषाः  
 विषय वा पस्रगंल ेअर्का ेअर्थ नलागमो यस नियमावलीमाः 
(क) “कम्पनी” भन्नाल ेकम्पनी एने बमाेिजम गठित नशेनल टे«डिङ्ग लिमिटेड सम्झनु पर्दछ । 
(ख) “कायार्लय” भन्नाल ेकम्पनी रजिष्टर्ड कायार्लय तथा शाखा समते सम्झन ुपदर्छ । 
(ग) “सचांलक” भन्नाल ेकम्पनीका ेतत्कालका ेसचांलक सम्झन ुपदर्छ । 
(घ) “समिति” भन्नाल ेकम्पनी सचांलन गर्न गठित भएका सचांलकहरुका ेसमिति सम्झन ुपदर्छ । 
(ङ) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाल ेनपोल सरकार आपूिर्त मन्त्रालय सम्झन ुपदर्छ । 
(च) “लाभाशं” भन्नाल ेबानेस समते बझुाउछँ । 
(छ) “पा्रक्ेसी” भन्नाल ेरितपवूर्क मकुरर्र गरिएका प्िरतनिधिलार्इ समते जनाउदँछ । 

Download