Prabanda Patra

नशेनल ट«िेडङ्ग लिमिटडे, कम्पनी एने बमाेिजम स्थापित भएका ेछ । या ेलिमिटडे कम्पनी भएकाले यसमा सदस्यहरुका ेदायित्व सिमित छ । अथार्त कनु ैबखत कम्पनीलार्इ नाक्ेसानी परी ऋण तिर्न नसकी कम्पनीका ेजायजथोबाट भराउन ुपर्न ेभएमा सदस्यहरुल ेसा ेजायजथोले खामदेेिख बाहके नपुगेको ऋण आफ्ना ेघर घरानाबाट दिनपुर्न ेछनै । 
१. कम्पनीका ेनाम ः नशेनल ट«िेडङ्ग लिमिटडे 
२. कम्पनीका ेरजिष्टर्ड कायार्लय रहन ेस्थान ः काठमाडौ 
३. कम्पनीका ेकाराबोर गर्न ेस्थान ः नपोल अधिराज्य

Download

2016-04-12