भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र फाराम (२०१८-०४-१६)

संस्थाको बिभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका घर, जग्गा, गोदाम, टहरा, सटर आदी भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी  बोलपत्र फाराम 

Download