लिलाम बिक्री गर्ने बारेकोे सूचना (२०७५।०१।०७)

देहायका कार्यालयहरुमा रहेको काठ तथा फलामका मालसामान, अफिस सरसामान तथ अन्य सामानहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र फाराम

लिलाम बिक्री गर्ने बारेकोे सूचना ,  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०१।०७

Download