नशेनल ट«िेडङ्ग लिमिटडे, कम्पनी एने बमाेिजम स्थापित भएका ेछ । या ेलिमिटडे कम्पनी भएकाले यसमा सदस्यहरुका ेदायित्व सिमित छ । अथार्त कनु ैबखत कम्पनीलार्इ नाक्ेसानी परी ऋण तिर्न नसकी कम्पनीका ेजायजथोबाट भराउन ुपर्न ेभएमा सदस्यहरुल ेसा ेजायजथोले खामदेेिख बाहके नपुगेको ऋण आफ्ना ेघर घरानाबाट दिनपुर्न ेछनै । 
१. कम्पनीका ेनाम ः नशेनल ट«िेडङ्ग लिमिटडे 
२. कम्पनीका ेरजिष्टर्ड कायार्लय रहन ेस्थान ः काठमाडौ 
३. कम्पनीका ेकाराबोर गर्न ेस्थान ः नपोल अधिराज्य

2016-04-12

खालि जग्गा भाडामा दिने बारेको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।१२।५)

 

यस संस्थानको नाममा रहेको दांंग, घोराई वडा नंं २ स्थित जिल्ला अदालत अगाडी दुईतिर सडकसंग जोडिएको क्षेत्रफल १५ कठ्ठा १४ धुर खालि जग्गा ५—१० बर्ष (निर्माण गरिने संरचनाको आधारमा निर्णय हुने) को लागि भाडामा दिनु पर्ने भएकोले उक्त जग्गा भाडामा लिन ईच्छुक ब्यक्ति/फर्म/संघ/संस्थाहरूवाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्पर्क कार्यालयमा आफुले दिन चाहेको भाडा दर सहितको सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्य कुराहरू प्रस्ताब फाराममा उल्लेख हुनेछ ।


सम्पर्क
नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड
आन्तरिक प्रशासन महाशाखा
केन्द्रीय कार्यालय, टेकू, काठमाडौं ।
सम्पर्क नं. ९८४१२१३२८४

2072-12-05

Petrol Pump- Seal Tender

2067-03-10